โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2509 เพื่อรองรับการพัฒนา และการขยายตัวทางด้านธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ จันทรปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์จันทร จันทรปัญญา เป็นผู้จัดการและ อาจารย์วนิดา สหะรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่

 ในปีการศึกษาแรกที่เปิดการเรียนการสอนมีอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีนักศึกษาจำนวน 50 คน มีอาจารย์ที่ ทำการสอน และปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจำนวน 10 คน โดยยึดปรัชญาการศึกษาที่ว่า จะสร้างการอาชีวศึกษาสู่การมีอาชีพ และการมีงานทำ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือโดยเน้นหนักให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม


 ในปีการศึกษา 2510 อาจารย์มนัส คำดี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ทางโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง (อาคารสมบูรณ์) มีห้องเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ในขณะนั้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา


 ในปีการศึกษา 2512 อาจารย์มรกต สุวรรณชิน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนที่ 3 ได้ทำการพัฒนากิจการของโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรือง โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้ทันกับความเจริญทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนักศึกษาได้เพิ่มจำนวนขึ้นถึง 850 คน


 ในปีการศึกษา 2519 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง(อาคารจันทร) มีห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง สามารถรับนักศึกษาได้ถึงจำนวน 1000 คน ซึ่งมีนักศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ


 ในปีการศึกษา 2522 ได้ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และเลขานุการ โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น


 ในปีการศึกษา 2525 ได้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร และการตลาด โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาต่อในระดับนี้จำนวน 400 คน


 ในปีการศึกษา 2526 ทางโรงเรียนได้ขยายพื้นที่พร้อมสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง (อาคารหอสมุด) มีห้องเรียนจำนวน 12 ห้องเรียน และในปี 2529 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง รวมอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน 5 หลัง มีห้องเรียน และห้องประกอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ห้อง มีนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวท. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 คน


 ในปีการศึกษา 2537 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นแทนอาคารเก่าซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตผสมไม้ (อาคาร Ed-Tech) อาคารหลังนี้ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 14 ห้อง ห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ จำนวน 4 ห้อง และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน 1 ห้อง มีนักศึกษาทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น 3,500 คน


 ในปีการศึกษา 2540 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (LVT.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (IEP.)