1. จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทำงานเป็นและเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีอาชีพ มีรายได้ทั้งในระหว่างที่ศึกษาและหลังจากจบการศึกษา
  3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีมและมีระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม