เรามีความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย แห่งการศึกษาและนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้
 เราเชื่อว่า ความสามารถในการทำงาน ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถที่จะ ปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพคือ ปัจจัยสำคัญในการนำตนไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต เราจึงกำหนด ปรัชญาของวิทยาลัย (college Philosophy) ไว้ดังนี้คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ สมรรถนะทางสังคม นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต

 ความรู้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพประกอบกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และแนวทางในการศึกษาต่อรวมถึงการนำความรู้ ไปพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม


 ความสามารถ ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถในเชิงวิชาการ และเชิงอาชีพ มีลักษณะเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างประสบความสำเร็จ


 ทักษะ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะเชิงวิชาชีพในการทำงานที่ยอดเยี่ยมในสายวิชาที่ตนเองถนัดตลอดจนทักษะของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


 ประสบการณ์ ทางโรงเรียนมีแนวนโยบายที่มุ่งฝึกประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน ให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงาน โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในขณะที่เรียน ทั้งทางด้านวิชาการและ ปฏิบัติการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน


 สมรรถนะทางสังคม นอกจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกฝน ทั้งเชิงวิชาการ ปฏิบัติการนำประสบการณ์ที่ได้รับปฏิบัติการนำประสบการณ์ที่ได้รับจริยธรรม คุณธรรม มีวินัยในตนเอง และมุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสมถูกต้องเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงาน และเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเพื่อให้อยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้ อย่างมีความสุข