ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ


 ปีการศึกษา 2541 -2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


 ปีการศึกษา 2543 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9002 ในส่วนของศูนย์การศึกษานานชาติโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ จากสถาบัน RWTUV ประเทศเยอร์มัน


 ปีการศึกษา 2547 ได้รับการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)