วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีทักษะด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม