คณะผู้บริหารวิทยาลัย


อาจารย์มรกต สุวรรณชิน

ประธานกรรมการบริหาร
ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน

รองประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ
อ.แสงดาว ชุ่มใจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.จิตรสนา พรมสุทธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา