วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรทวิภาคี
ข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :      สกุล :    
หลักสูตรที่สมัคร : หลักสูตรทวิภาคี
ค่าธรรมเนียม : เบิกได้ เบิกไม่ได้
หมายเลขบัตรประชาชน : - - - -
กรุ๊ปเลือด :
น้ำหนัก :
ส่วนสูง :

ประวัตินักศึกษา
ชื่อเล่น :
วันเกิด : *คลิกในกรอบสีฟ้าเพื่อเลือกวันที่
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
ศาสนา :
สถานที่เกิด :
บ้านเลขที่ :
หมู่ / ซอย :
ถนน :
ตำบล :
เขต / อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) :

ข้อมูลการศึกษา
สำเร็จการศึกษาจาก :
อำเภอ :
จังหวัด :
ระดับชั้น : ม.3 ม.6 ปวช.
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ยที่ได้ :
ปีที่จบ :

ข้อมูลภายในครอบครัว
บิดา (ผู้ให้กำเนิด) ชื่อ : สกุล :
ยังมีชีวิต ถึงแก่กรรม
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ :
ถนน : หมู่/ซอย :
ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อาชีพ : ราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ราชการ ราชการ
อื่นๆ
สถานที่ทำงาน :

มารดา (ผู้ให้กำเนิด) ชื่อ : สกุล :
ยังมีชีวิต ถึงแก่กรรม
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ :
ถนน : หมู่/ซอย :
ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อาชีพ : ราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ราชการ ราชการ
อื่นๆ
สถานที่ทำงาน :

สถานภาพบิดา-มารดา : อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน : บาท