My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ :.
Responsive Slider
     
แนะนำหลักสูตรทวิภาคคี เครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรทวิภาคี เครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


หลักสูตรทวิภาคคี เปิดสอน สาขาวิชาค้าปลีก CP-ALL


 รับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเที่ยบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ปีละ 2 ภาคเรียน แต่งกายเครื่องแบบวิทยาลัย

 ฝึกประสบการณ์กับร้านค้าในเครือ CP-ALL 3 เดือน เรียนในห้องเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปีในระหว่างฝึกงานมีรายได้จากบริษัท CP-ALL ตลอดจนจบการศึกษาระดับปวช

วุฒิการศึกษาที่ได้ : เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเข้าศึกษาต่อในระดับปวส.ได้