My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ :.
Responsive Slider
     
แนะนำหลักสูตร "ภาคปกติ" หรือ "หลักสูตรทั่วไป"

หลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตรทั่วไป


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปิดสอน 5 สาขาวิชา


 รับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเที่ยบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขางานการขาย
4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
5. สาขางานการประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาที่ได้ : เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา


 รับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ใช้เวลาเรียน 2ปี ผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3 หรือเที่ยบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใช้เวลาเรียน 2 ปี
 
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชางานการตลาด
4. สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ
5. สาขางานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วุฒิการศึกษาที่ได้ : เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)