ข่าววิชาการ


# 1 #
หัวข้อข่าว : แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่1/2560

วันที่ลงข่าว : 2017-08-22

ผู้ลงข่าว : อ. จุไรรัตน์ มณีสว่าง

อ่านต่อ

# 2 #
หัวข้อข่าว : แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่1/2560

วันที่ลงข่าว : 2017-08-22

ผู้ลงข่าว : อ. จุไรรัตน์ มณีสว่าง

อ่านต่อ

# 3 #
หัวข้อข่าว : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

วันที่ลงข่าว : 2016-08-05

ผู้ลงข่าว : อ. จุไรรัตน์ มณีสว่าง

อ่านต่อ

# 4 #
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนฯรุ่นที่ 20

วันที่ลงข่าว : 2015-09-06

ผู้ลงข่าว : อ. จุไรรัตน์ มณีสว่าง

อ่านต่อ

# 5 #
หัวข้อข่าว : รับมอบตัวนักศึกษาเที่ยบโอน

วันที่ลงข่าว : 2015-01-21

ผู้ลงข่าว : อ.ปกรณ์ สีลัดดา

อ่านต่อ

# 6 #
หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัติ แสนครูดี

วันที่ลงข่าว : 2015-01-21

ผู้ลงข่าว : อ.ปกรณ์ สีลัดดา

อ่านต่อ

# 7 #
หัวข้อข่าว : CCC. ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ลงข่าว : 2014-07-09

ผู้ลงข่าว : อ.ปกรณ์ สีลัดดา

อ่านต่อ

# 8 #
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน

วันที่ลงข่าว : 2014-06-30

ผู้ลงข่าว : อ.ปกรณ์ สีลัดดา

อ่านต่อ


หน้า : 1
ทั้งหมด : 1 หน้า / 8 ข่าว