My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes
.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ :.
Responsive Slider
     
แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
แนวทางในการปฏิบัติของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่


1. นักศึกษาทุกคนจะต้องทำการสไลท์บัตรนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 07.00-8.00น. ทุกวันที่มีการเรียนการสอน
2. ตั้งแต่เวลา 08.00น. นักศึกษาทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์และรับฟังข่าวสารต่างๆ
3. จะมีการเช็คชื่อตอนเช้าทุกวัน ถ้านักศึกษามาหลังเวลา 08.00น. โรงเรียนจะทำการปิดประตูโรงเรียน อาจารย์ผู้ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
4. นักศึกษาต้องเข้าห้อง Home room ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.10-08.30น. ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจงข่าวสารสร้างความคุ้นเคยและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
5. หากนักศึกษาขาดเรียนจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาเรียนให้มาขอใบลากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานพร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
6. นักศึกษาที่หนีเรียน โดดเรียนในรายวิชาใดก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทางโทรศัพท์หรือจดหมาย เพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกัน
7. กรณีที่นักศึกษาขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาในชั่วโมง Home room เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ออกใบอนุญาตโดยนำบัตรนักศึกษามาแลกไว้
และเมื่อนักศึกษากลับมาให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบพร้อมทั้งนำใบขออนุญาตออกนอกวิทยาลัยคืนอาจารย์ที่ปรึกษาและรับบัตรนักศึกษาคืน
8. หากนักศึกษากระทำความผิด อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำการตักเดือน และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
9. นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติ กิริยามารยาท สัมมาคารวะที่ดีงามและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
10. นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจสารเสพติดซึ่งดำเนินการโดยแผนกส่งเสริมเอกลักษณ์นักศึกษา