วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
 สถานศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือ
 45ปีแห่งความภาคภูมิใจมุ่งสร้าง
 คนดีเข้าสู่สังคม และ ผู้ประกอบการ
หลักสูตร :
สมัครเรียน :
สมัครนักศึกษาปกติออนไลน์ : สมัครเรียนหลักสูตรเทียบโอนออนไลน์ :
     
ปรัชญาการศึกษา : การศึกษาเพื่ออาชีพ  ปรัชญาโรงเรียน: ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต facebook  tweeter
หน้าแรก ข้อมูลวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน ทำเนียบบุคลากร การประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
:: งานบริการวิชาการ ::
- งานบริการวิชาการ
- ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
- งานวิจัย/งานวิจัยในชั้นเรียน
- บทเรียนออนไลน์
- เว็บไซต์อาจารย์
:: งานบริการอาจารย์และบุคลากร ::
[+] งานวิจัยในชั้นเรียน
[+] งานธุรการโรงเรียน
[+] อิเล็กทรอนิกส์เมล์
:: งานบริการผู้ปกครองสัมพันธ์ ::
[+] ตรวจสอบผลการเรียน 9/11/55
[+] แจ้งการมาของนักศึกษา
[+] แบบชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร (Bill Payment)(2555)
:: สารสนเทศสำหรับนักศึกษา ::
- ตรวจสอบผลการเรียน 9/11/55
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SMIS)
:: เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา::
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (2)
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน(สช.)
- สำนักงาน สกสค.ชม
- หลักสูตรอาชีวศึกษา
- สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
- กระทรวงศึกษาธิการ
บทเรียนออนไลน์(E-study Center)
 
 
 
 
 
 หมวดเอกสาร เอกสารวิชาการ
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 แบบฟอร์มข้อสอบ(2_53)
2
 นิเทศการสอน
3
 แบบฟอร์มนิเทศการสอน
4
 ใบปะหน้าข้อสอบ
5
 แบบฟอร์มนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
6
 แบบฟอร์มแจ้งผลการเรียนเป็น_0_ มส_ ผส
7
 ฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ
8
 แบบฟอร์มแก้ไขเกรด
9
 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 / 2553
10
 แบบฟอร์มแผนการสอน(update)
11
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 บท)
12
 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 บท) (update)
13
 คู่มือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA
14
 แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปกติ(update 1_55_V_2)
15
 แบบฟอร์มแผนการสอนรูปแบบเทียบโอน(update)

 หมวดเอกสาร รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 รายชื่อนักศึกษา ปภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2
 รายชื่อนักศึกษา 2/54
3
 รายชื่อนักศึกษา 1/2555

 หมวดเอกสาร ตารางสอน/ตารางการใช้ห้อง
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2553
2
 ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
3
 ตารางสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
4
 ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5
 ตารางการใช้ห้องเรียน 2/2554
6
 ตารางเรียนนักศึกษา 2/2554
7
 ตารางสอนอาจารย์ 2/2554
8
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

 หมวดเอกสาร เอกสารการฝึกงานนักศึกษา
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 ปวช.3 แผนกการท่องเที่ยว
2
 ปวช.3 แผนกการบัญชี
3
 ปวช.3 แผนกภาษาต่างประเทศ
4
 ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
 ปวช.3 แผนกการขาย
6
 ปวช.3 แผนกการโฆษณา
7
 ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

 หมวดเอกสาร ตารางสอบปลายภาค
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ระดับ ปวช.3
2
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2553 (ยกเว้น ปวช.3)
3
 คารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2554 (ปวช.3)
4
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2554
5
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/54
6
 ตารางสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพและCompetency Test
7
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2555 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
8
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับ ปวช.1-2 และ ปวส.1

 หมวดเอกสาร ตัวอย่างงานวิจัย
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกาย โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
2
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น
3
 ผลการสอนแบบ เอส ซี เอส เอส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่องสมการและการแก้สมการ
5
 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสื่อสารแนวความคิด เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
6
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการวิชาคณิตศาสตร์
7
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8
 การพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
9
 การศึกษาประสิทธิผลการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
10
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกจุดประสงค์กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียนรู้
11
 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โดยใช้เทคนิคผสมผสาน
12
 การใช้บทเพลงคำกลอนตามแนว Brain-Based Learning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SAD เพื่อพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่านและทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
14
 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด เรื่องการเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือ
16
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่มและคุณลักษณะประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์
17
 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่มีผลต่ออัตราการพัฒนาทางการเรียนเชิงก้าวหน้า วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
18
 การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานโดยการบูรณาการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวิทยาพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
19
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทร้อยกรองในงานอาชีพ ด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
20
 การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
21
 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ Group Investigation โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
22
 hdfghdfghdfghdfghdghdf

 หมวดเอกสาร PM + แบบฟอร์ม
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 Pm - วิจัย
2
 Pm - นิเทศการสอน
3
 Pm - โครงการ
4
 Pm - ประเมินผลการเรียน
5
 Pm - ติดตามนักศึกษา
6
 Pm - วิชาการ(รวม)

 หมวดเอกสาร เอกสารธุรการ
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 แบบขออนุญาตอบรม

 หมวดเอกสาร เอกสารประกอบ
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download

 หมวดเอกสาร งานวิจัยในชั้นเรียน
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
Download
1
 การติดตามวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาหรือไม่ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ - อ.ทองพัสดุ์ ชูตระกูล
2
 ผลของการสอนบบใช้ใบงาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมตาตางงาน ในรายวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ - อ.มนัญชญา พรหมพิจารณ์
3
 การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) โดยเน้นกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี ในวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด (2201-2103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ - อ.พรพนา ปัญญาสุข
4
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการาเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน - อ.มนัญชญา พรหมพิจารณ์
5
 การใช้กิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อ (Buddy) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี ในวิชาการบัญชีตั๋วเงิน (2201-2101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ - อ.พรพนา ปัญญาสุข
6
 ผลการติดตามดูแลเอาใจใส่นักศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
7
 ผลการใช้ใบงานการฝึกทักษะการจัดทำแผนผลิต ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่ ของนักศฯกษาระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาแผนธุรกิจ - อ.สุธามาศ แสงวิมา
8
 ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 - อ.อรทัย เต๋จ๊ะนัง
9
 การติดตามและวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ใบงานช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่ นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 ภาคเรียนที่ 2/2555 รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี - อ.พิศมัย เดชคำรณ
10
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของนักศึกษาระดับ ปวส.2/1 ภาคเรียนที่ 2/2555 รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ - อ.อรทัย เต๋จ๊ะนัง
11
 ความสำคัญของการเรียนวิชาพื้นฐานการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 ภาคเรียนที่ 2/2555 - อ.จินตนา ใสส่อง
12
 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการเข้าเรียน และการตั้งใจเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1/1ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 - อ.ปราณี เจริญกุล
13
 การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ (Assignment) มีผลต่อความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
14
 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษา ปวส.2/2 ที่เรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 - อ.พงศกร จามพฤกษ์
15
 การพัฒนาประสิทธิภาพการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยการพิมพ์โค้ด ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ปวส.2/2 - อ.อำภา วงษ์เขียว
16
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องฟังก์ชันในการรับและแสดงข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ระดับชั้น ปวช.2/2 - อ.ดนัย โยนยิ่ง
17
 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 และ ปวช.3/3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น - อ.ทวิช พาธะขัน
18
 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ข้อตกลงในการแก้ไขด้วยการลงโทษให้แสดงท่าออกกำลังกายหน้าชั้นเรียน ระดับชั้น ปวช.2/2 ที่เรียนรายวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น- อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ
19
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดดยการมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามากน้อยเพียงใด - อ.กัลยา ศิรินันทา
20
 การศึกษาการแก้ไขปัญหาการเล่นเกมส์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2ที่เรียนรายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล - อ.พงศกร จามพฤกษ์
21
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกันและกันสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 2/3 และ ปวส.พ.2/3 - อ.อำภา วงษ์เขียว
22
 การศึกษาแนวคิดระดับที่ 1 - ระดับที่ 6 เพื่อเสริมพัฒนาการการออกแบและการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.3/2-3/3 - อ.ภิญญา ยานะโค
23
 การจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่มเน้นกิจกรรมการแข่งขันกระตุ้นให้แต่ละกลุ่มทำยอดขายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามากน้อยเพียงใด ในรายวิชาปฏิบัติงานบริการคอม ระดับชั้น ปวส.3/2 - 3/3 - อ.กัลยา ศิรินันทา
24
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ององค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รายวิชาอุตสาหกรมการท่องเที่ยว โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับ ปวช.2/4 - อ.รัตติกาล ก้อนแปง
25
 การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษาในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555 - อ.ภาสกร มีชัย
26
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนิติกรรม ในรายวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการจัดกลุ่มทำแบบฝึกหัด - อ.หรรษพร มานะบุญ
27
 การพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาแผนกการขาย ระดับชั้น ปวช.2/3 รายวิชาศิลปการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือผังความคิด - อ.อุเทน ยอดสิงห์
28
 การใช้วิธีการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองแบบมีเงื่อนไขเพือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2555 - อ.เจษฎา ชื่นเชาว์ไว
29
 การใช้สื่อการสอนโดยใช้ผังความคิด (Mind Map) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกพาณิชยกรรม - อ.สุรีรัตน์ ตุ่นคำ
30
 วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) ของนักศึกษาระดับ ปวช.2/3 ในรายวิชาการขายปลีกและการขายส่ง - อ.ธัญญารัตน์ ลิ้นฤาษี
31
 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรม Running Dictation - อ.กรรณิการ์ คันธรส
32
 การใช้กิจกรรม i+1 ส่งเสริมการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 - อ.อรอนงค์ นิมาชัยกุล
33
 การค้นคว้าหัวข้ออิสระมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา - อ.อัมพวัน ศรีบัวนำ
34
 การค้นคว้าหัวข้ออิสระมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา - อ.อัมพวัน ศรีบัวนำ
35
 การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาด้วยกลวิธี Mind Map ของนักศึกษาระดับ ปวช.2
36
 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาการจัดการ ของ น.ส.กัณฑิกา สุทธิพุทธ์ - อ.พัชรินทร์ ดวงจันทร์
37
 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร - อ.กัมพล ติปิน
38
 การใช้กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน - อ.สิริพรรณ ป้อมเป็ง
39
 การพัฒนาทักษะการออกเสียง (Pronunciations) ที่เน้นเสียงหนักเบา (Stress) และเสียงสูงเสียงต่ำ (Intonation) ของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกอ่านออกเสียง - อ.กรรณิการ์ คันธรส
40
 การศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านการบริการของนกศึกษา ปวช.3/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ - อ.รัตติกาล ก้อนแปง
41
 กิจกรรมเจ้าสัวน้อยสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการขายของนักศึกษาสาขาการขายตามความต้องการของสถานประกอบการภายนอก - อ.อุเทน ยอดสิงห์
42
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนรายวิชาศิลปการต้อนรับและให้บริการ ของนักศึกษา ปวส.1 ผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Jigsaw)
43
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด - อ.เจษฎา ชื่นเชาว์ไว
44
 การคุยกันในชั้นเรียนของนักศึกษา ปวส.2/4 รายวิชาการเงินธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2555 - อ.นิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล
45
 การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย - อ.กัญญณัฐ ธรรมสอน
46
 การสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา - อ. จีระพรรณ สุคิริภัทรพงศ์
47
 การพัฒนาการเขียนของนักศึกษาชั้น ปวช.2/1 รายวิชาภาษาไทย 1 - อ.ราตรีกาญจน์ ผัดผ่อง
48
 การศึกษาระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของนักศึกษานไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อหาแนวทางปลูกฝังพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา - อ.สินีนาถ ศรีพงษ์คำ
49
 ผลการใช้แบบทดสอบฝึกทักษะพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ - อ.จันทร์ธีรา กัญจน์รติกานต์
50
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสบค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของนักศึกษา - อ.เอนก ดวงถาวร
51
 การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ - อ.จารุวรรณ์ สุริยะสาร
52
 การใช้กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา - อ.ธีรศักดิ์ บุญทวี

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน ข้อมูลบุคลากร แผนที่ตั้งโรงเรียน ตลาดแรงงาน ครุภัณฑ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม งบประมาณ
  โครงสร้างหลักสูตรระดับ ปวช. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน    
  โครงสร้างหลักสูตรระดับ ปวส.      
         

 

Update 24 กรกฎาคม 2554
เว็บไซต์โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่่จะดูสวยและสามารถรองรับ
IE 8 และ Firefox 3.6 ขึ้นไป

โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่(ChiangMai Commercial College)ทางเลือกแห่งหารเรียน สู่เส้นทางผู้ประกอบการ
2 คชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 :E-mail : info@ccc.ac.th โทรศัพท์ (053)274715 โทรสาร (053)273781