นักศึกษาร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจทำความสะอาด

ตามอาคารเรียน รวมไปถึง วัดผ้าขาว และวัดพันตอง รอบๆ บริเวณวิทยาลัย

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document