ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

วันที่ 2 ก.ค. 62 แผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มบูรณาการกับรายวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นำนักศึกษาชั้นปวส.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวศึกษาดูงานโครงสร้างโรงแรม
เรียนรู้มารยาทและวิธีรับประทานอาหารเซ็ทยุโรป ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document